Tilawah al-Quran dari perspektif ulama

Oleh IBRAHIM ABDULLAH

Matlamat dan tujuan musabaqah atau tilawah dianjurkan adalah untuk memupuk persaudaraan, perpaduan dan kesatuan ummah di samping sebagai syiar Islam.

Islam membenarkan perlumbaan dan pertandingan untuk masalah agama dan kesihatan tubuh badan sebagaimana firman ALLAH bermaksud : “Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh menceroboh) segala jenis  kekuatan yang dapat kamu sediakan dan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh ALLAH dan musuh kamu.” (Al-Anfal : 60).

Daripada Ibnu Umar, kata beliau : “Nabi SAW berlumba dengan kuda yang telah dikuruskan daripada al-Hafya’ sehingga Saniyyatil Wada’ dan Baginda berlumba dengan kuda yang belum dikuruskan dari Saniyyatil Wada’ ke  Masjid Bani Zuaraiq dan adalah Ibnu Umar antara yang yang turut berlumba.”(Muttaqa’ Alaih).

Berkata Imam as-San’ani: “Hadis ini menjadi dalil disyariatkan musabaqah dan ia bukanlah perkara sia-sia bahkan suatu aktiviti terpuji yang dapat mencapaikan penghasilan tujuan peperangan dan bermanfaat untuk jihad dan  hukumnya berlegar antara harus dan mustahab (sunat).” (Subul al-Salam).

Ulama telah sepakat bahawa pertandingan dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk jihad dan kesihatan adalah harus bahkan sunat bagi mereka yang belajar ilmu peperangan untuk beradu kemahiran dan makruh jika meninggalkannya. (Hasyiah Qalyubi Umairah).

Pada umumnya, musabaqah atau tilawah al-Quran termasuk perkara yang bermanfaat bagi agama dan berkumpul untuk mendengar bacaan al- Quran adalah sunnah, namun adakah harus diberi ganjaran kepada mereka yang paling elok bacaannya dan seumpamanya.

Sabda Nabi SAW bermaksud : “Sesiapa yang membaca al-Quran maka mintalah akan (pahalanya) daripada ALLAH kerana akan datang beberapa kaum yang membaca al-Quran lalu mereka meminta upahnya kepada manusia.” (At-Tirmizi, hasan).

Hal ini kerana sekadar membaca al-Quran tidaklah memberi faedah yang besar kerana paderi Keristian dan pendeta Yahudi juga boleh belajar tarannum dan membaca al- Quran bahkan terbukti dalam sejarah Islam, kaum yang pertama menterjemah al-Quran ke bahasa asing adalah paderi Sepanyol.

Apa yang memberi manfaat adalah ilmu tafsir al-Quran dan memahami isi kandungannya dan hukum-hakam yang terkandung dalamnya. Sabda Nabi SAW
berkenaan kaum Khawarij bermaksud : “Sesungguhnya dia ini dan pengikut-pengikutnya membaca al-Quran tidak lepas daripada kerongkong mereka, mereka terkeluar daripada agama sebagaimana meluncurnya anak panah daripada busurnya.” (Muttafaq Alaih).

Musabaqah atau tilawah al- Quran yang diadakan di negara kita dan juga di Timur Tengah, para ulama berselisih pendapat yang mengharuskannya, manakala ulama yang lain menyatakan ada unsur-unsur maksiat seperti percampuran lelaki dan wanita.

Tabarruj di mana para wanita ermasuk qariah memakai perhiasan yang melampau di hadapan lelaki ajnabi.

Para ulama juga melarang wanita ajnabi mengeraskan suara (membaca dengan kuat) pada bacaan al- Quran di hadapan lelaki ajnabi.

Berkata Syeikh Daud al-Fatani: “Dan adapun mengangkatkan suaranya (wanita) dengan baca al-Quran dalam sembahyang atau di luarnya makruh mutlaqan (secara mutlak).” (Furu’ al-Masa’il).

Berkata Syeikh Zainuddin al- Fatani : “(Masalah) haram atas perempuan itu mengangkatnya suara dengan yang bersalahan mengangkat suara pada bacaan al-Quran maka iaitu makruh.” (Kasyful Lisan).

Di mana-mana majlis tilawah, qari dan qariah memperdengarkan bacaan dengan seni lagu atau tarannum. Kehandalan seseorang pembaca bukan sekadar diukur kepada kebolehan tajwid tetapi sedap atau tidak pembacannya.

Melagukan al-Quran berbeza daripada nasyid, qasidah dan burdah, malah menurut Imam Syafi’e, melagukan al-Quran ialah mengelokkan kitab suci itu tanpa melanggar hukum tajwid.

Ulama yang berpendapat hukum berlagu adalah harus ialah Umar Ibnu Khattab, Ibnu Abbas, Ibnu Masud, Imam Hanafi dan Imam Syafi’e.

Mereka berpandangan dengan hadis Nabi SAW : “Daripada Barra’ bin Azib berkata : Rasulullah SAW bersabda bermaksud : Seseorang yang mahir membaca al-Quran ditempatkan di syurga bersama malaikat dan hiasilah al-Quran dengan suaramu.”

Pelaksanaan dan permasalahan haji

DALAM artikel ini saya cuba menjelaskan seringkas mungkin berkenaan pelaksanaan haji dan permasalahannya. Pun begitu, saya memulakannya dengan pengertian sejarah dan juga hukum haji.

Menurut bahasa, haji bermaksud kunjungan. Manakala dari segi syarak ialah mengunjungi Kaabah untuk melakukan ibadah tertentu, dengan syarat-syarat yang khusus.

Pendapat yang lebih kuat menyatakan tarikh pensyariatan haji dan umrah adalah pada tahun 9 Hijrah. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW kepada rombongan Abd al-Qais yang menemui Rasulullah SAW pada awal tahun 9 Hijrah dan bertanya tentang perintah yang wajib mereka lakukan: “Aku perintahkan kamu beriman kepada Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menyerahkan 1/5 daripada harta rampasan perang.”

Justeru, sekiranya haji telah difardukan sebelum tarikh tersebut, tentulah baginda menyebutkannya bersama-sama perintah yang diarahkan kepada mereka.

Semua ulama sepakat menyatakan bahawa haji adalah fardu dan salah satu daripada Rukun Islam. Ini berdasarkan al-Quran, al-Sunnah dan ijmak.

1. Al-Quran

Firman Allah SWT di dalam surah Ali Imran pada ayat 96-97 yang bermaksud: Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia (beribadat kepada Tuhannya) ialah Baitullah di Mekah yang berkat dan (dijadikan) petunjuk hidayah bagi umat manusia. Di situ, ada tanda-tanda keterangan yang nyata (yang menunjukkan kemuliaannya, di antaranya ialah) Makam Nabi Ibrahim. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepada-Nya. Dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) daripada sekalian makhluk.

2. Al-Sunnah

Daripada Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Islam diasaskan atas lima perkara, iaitu: Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad ialah Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu mengunjunginya. (riwayat al-Bukhari dan Muslim (122), al-Tirmizi, al-Nasaie, Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, al-Baihaqi, al-Tabarani, Abu Ya’la)

3. Ijmak

Para ulama telah bersepakat memutuskan bahawa haji adalah fardu, tanpa seorang pun di kalangan mereka berpendapat sebaliknya. Oleh itu, mereka menghukumkan kafir kepada sesiapa yang mengingkari sesuatu yang yang telah thabit dengan al-Quran, al-Sunnah dan ijmak.

Selepas kita mengetahui secara umum berkenaan maksud haji, hukum dan persyariatannya maka di sini, penulis ingin membicarakan secara ringkas berkaitan pelaksana haji dan sedikit permasalahannya.

Seperti yang diketahui haji mempunyai syarat sah dan wajibnya. Begitu juga mempunyai rukun, syarat, wajib haji sunat-sunat yang diperincikan oleh ulama feqah dalam kitab masing-masing.

Alhamdulillah, Tabung Haji telah menganjurkan pelbagai bentuk kursus termasuk kursus bersiri yang bersifat mingguan diterangkan satu persatu berkaitan permasalahan haji.

Di sini saya menyebut sepintas lalu secara ringkas berkaitan dengan isu ini. Ibadah haji dan umrah wajib bagi orang yang mempunyai enam syarat iaitu Islam, berakal, baligh, merdeka, aman dalam perjalanan dan berkemampuan.

Seseorang itu dianggap berkemampuan apabila memiliki harta yang mencukupi untuk mengerjakan haji dan umrah. Harta itu termasuk tambang pengangkutan, perbelanjaan pergi dan balik, di samping perbelanjaan pasport perjalanan dan upah pemandu haji dan umrah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah.

Semua harta tersebut mestilah lebihan daripada jumlah hutangnya dan perbelanjaan ahli keluarga semasa ketiadaannya.

Dalam perbincangan dahulu, telah disebutkan tentang syarat wajib haji dan syarat thabit fardunya. Sesiapa yang kekurangan satu daripada syaratnya, dia tidak dituntut menunaikan fardu tersebut.

Akan tetapi, syarat-syarat ini tidak ada kaitannya dengan sah haji ataupun tidak. Malah, mungkin hajinya sah tanpa cukup syarat wajibnya dan mungkin pula hajinya tidak sah walaupun terdapat syarat-syarat tersebut.

Justeru, syarat sah haji adalah seperti Islam, mumayyiz, berihram haji pada waktunya dan menyempurnakan semua rukunnya.

Rukun haji ialah niat Ihram, tawaf, sa’ie, wuquf di Arafah, bercukur dan tertib pada kebanyakan rukun.

Walaupun wajib haji dan rukun merupakan amalan yang mesti dilakukan, namun kedua-duanya ada perbezaa.

Amalan wajib haji yang tertinggal boleh digantikan dengan dam. Tetapi jika tertinggal rukun, maka ibadah haji tidak sah dan tidak dapat digantikan dengan dam.

Saya mengesyorkan kepada jemaah haji yang mempunyai sebarang keraguan dan kemusykilan berkenaan manasik haji hendaklah merujuk kepada guru pembimbing dan petugas haji yang telah dilantik agar dapat dirungkai dengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita haji yang mabrur dan amalan yang diterima.

 

Ramadan bangunkan jiwa Taqwa

Al-Quran dalam Surah Al Baqarah ayat 183 terungkap maksud yang jelas mengenai Ramadan dan siyam atau puasa. Ia dilakukan oleh orang terdahulu, semoga kita menjadi orang yang berjiwa muttaqin.

Membangun jiwa muttaqin amat perlu kerana orang muttaqin ialah orang yang sangat dimuliakan ALLAH (Surah Al Hujurat ayat 13). Puasa bukan sekadar menahan lapar dari awal pagi hingga ke saat terbenam matahari tetapiimpak yang utama ialah latihan pengawalan diri dalam tarbiah rohiyyah.

Rasulullah SAW sekembali dari Perang Badar menyatakan kalangan sahabat bahawa “kita baru saja kembali dari perang yang kecil (jihad al ashgar) walaupun perang itu memakan korban dan luka. Ia berlaku ketika Ramadan yang  panas terik yang membakar.

Rasulullah SAW memberitahu bahawa “kita akan berdepan dengan peperangan yang lebih besar (jihad al akbar) iaitu jihad an nafs” atau jihad hawa nafsu iaitu jihad terhadap diri sendiri. Umumnya nafsu bagi setengah ulama  dikategorikan kepada tiga tahap.

Pertama nafs al amarah bissuk, kedua nafsul lawwamah dan ketiga ialah naf al mutmainnah. Ketigatiga tahap ini ada pada manusia dan mempengaruhi pemikiran, perasaan dan cara hidup manusia.

Nafsu adalah fitrah dikurniakan ALLAH kepada manusia. Tanpa nafsu manusia hilang daya, hilang selera, hilang keinginan dan hilang kemahuan. Nafsu dalam bahasa mudah diibaratkan seperti kuda liar yang ditunggangi tiada terkawal dan boleh menyebabkan penunggangnya jatuh.

Kuda liar ini perlu dijinakkan dengan cara latihan yang berulang kali dan dipandu tali kekang. Kuda yang jinak ibarat melatih manusia berada dalam tahap nafs al mutmainnah iaitu keadaan yang tenang dan stabil supaya penunggang menguasai kuda bukan sebaliknya atau manusia menguasai nafsu bukan sebaliknya.

Oleh itu madrasah rohhiyyah terhadap fizikal diri ialah berlapar dan dahaga. Ini mendidik pancaindera supaya sentiasa terkawal daripada perkara keji dan mungkar. Ia juga mendidik hati dan emosi supaya faktor dalaman diri manusia  menjadi tenang dan melakukan sesuatu dengan penuh perhitungan dan keinsafan.

Menerusi siyam, Tarawih, tadarus, qiyam, tilawah dan Tahajud, ini memberi makna yang unggul mengenai sifat kehambaan yang tinggi supaya binaan watak insan menepati maksud ibadullah dan ibadurrahman yang membawa resam taat, tunduk, akur dan patuh terhadap larangan dan suruhan ALLAH. Asas inilah yang memberi kekuatan iman dan membangun jiwa muttaqin.

Mereka yang berjiwa muttaqin memiliki rasa-ketuhanan (Godconciousness) yang tinggi.

Contohnya seseorang itu boleh curi makan di tempat sulit tetapi keyakinan terhadap ALLAH yang Maha Melihat menyebabkan wujud daya kawalan dalam diri.

Pancaindera yang turut berpuasa adalah latihan yang terbaik bagaimana rasa-ketuhanan yang tinggi melahirkan rasa ihsan yang luar biasa. Hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawa meski melakukan amal dengan baik, seseorang  itu tidak melihat ALLAH, tetapi jiwa muttaqin yang bertunjangkan ihsan tetap meyakini bahawa ALLAH melihat kita.

Orang yang berjiwa muttaqin memelihara diri dengan keyakinan ALLAH Maha Mengetahui dengan apa yang kita katakan, kerjakan dan amalkan. Isu mengawal diri ini adalah sesuatu yang amat penting dalam membangun jiwa  muttaqin.

Antaranya, tuntutan menutup aurat (Surah An Nur ayat 31) umpamanya, adalah sebesarbesar hikmah daripada ALLAH supaya Mukmin dan Mukminah memiliki daya kawalan yang tinggi terhadap diri. Dengan menutup aurat  umpamanya diikuti dengan tarbiyyah rohhiyyah, seseorang akan menjaga cakapnya, perbuatan dan amalannya kerana orang yang mengikuti syariat ALLAH ialah orang yang faham suruhan dan larangan-Nya untuk kebaikan manusia.

Puasa sebulan ketika Ramadan memberi kita kekuatan. Sebelas bulan yang dilalui terdapat berbagai karenah hidup yang didepani. Ibarat kereta dimasukkan ke dalam bengkel supaya enjinnya dibaiki pulih dan hasilnya, ia meluncur  laju selepas itu seperti kembalinya diri manusia dalam keadaan fitrah.

Golongan abid atau ahli ibadah berjiwa muttaqin yang bersedia hadapi faktor dalam dan luar diri supaya fitrah dirinya tercerna semula ibarat ikan di laut masin.

Semasin mana persekitarannya dagingnya tetap tawar. Ibarat kembalinya kita kepada fitrah nanti ia bakal memandu manusia supaya memiliki kekuatan iman dan takwa dan mampu menjalani hidup dengan yakin bahawa ALLAH  adalah segala-gala.

Dengan ini, mereka yang melakukan makruf dekat dengan-Nya (taqarrub Ilallah) sereta menghindari kemungkaran kerana ia berdosa dan balasan ALLAH nanti amat pedih bagi yang ingkar.

Puasa, Iman Dan Ketaqwaan

Oleh:HambaAllah

Kalau solat menjadi tanda aras dan kayu ukur penganut ajaran Tauhid, nescaya hal ini sukar kita bincangkan. Ini kerana, sukar kita melihat penganut agama, selain Islam melakukan solat.

Walaupun sesekali kita pernah terdengar dan membaca bahawa di sana, ada beberapa penganut agama Yahudi misalnya pernah bersolat seperti penganut Islam juga.

Tetapi, dalam realiti sekarang, sulit untuk kita perhatikan gerak laku solat penganut agama lain yang mirip kepada Islam.

Al-Qur’an yang merincikan solat penganut agama lain dengan penganut Islam terletak pada surah Ali Imran ayat 43.

“Wahai Maryam! Taatlah kepada Tuhanmu, dan sujudlah serta rukuklah (mengerjakan solat) bersama-sama orang-orang yang rukuk.”

Ada riwayat yang menyatakan bahawa solat yang mempunyai rukun rukuk di dalam solat ialah solat penganut Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad s.a.w. Ini kerana solat penganut Nasrani tidak mempunyai rukuk. Wallahu’alam..

Menurut sesetengah pendakwah dan penceramah yang dahulunya Kristian Nasrani, pernah menyatakan bahawa Nabi Isa a.s menunaikan solat; suatu upacara keagamaan, ajaran Tauhid yang berasal daripada Ibrahim a.s.

Bagaimanapun, ciri-cirinya yang asli telah luput ditelan gelombang putaran ganas dan keasliannya rupa parasnya telah pudar dilapah arus masa.

Puasa, lambang amalan agama samawi

Oleh kerana, dialog mengenai agama di negara kita belum mencapai tahap yang baik, maka ada beberapa hal perbincangan yang tidak dapat kita lanjutkan di sini.

Bagaimanapun, tetap sahaja ada amalan agama Islam yang masih sama dan mirip kepada ibadat penganut Islam, iaitu puasa.

Manakala, amalan-amalan lain seperti solat, zakat dan menunaikan fardhu haji tidak mirip kepada amalan penganut lain.

Seperti yang difirmankan Tuhan di dalam al-Qur’an, “Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa.” (Al-Baqarah: 183)

Pertamanya, dari nas ini umat Islam dapat mengenali agama-agama lain sebagai agama samawi dengan merujuk amalan berpuasa itu. Antara agama-agama yang memiliki ciri persamaan dari sudut amalan ini, iaitu berpuasa ialah Buddha, Hindu, Kristian dan juga Yahudi. Bagaimanapun, cara bagaimana amalan berpuasa dilaksanakan, ada sedikit perbezaan.

Jenis dan martabat berpuasa itu juga berbeza-beza mengikut agama, adat budaya bangsa dan martabat kerohanian seseorang itu.

Lantaran itulah, Tuhan menyatakan di hujung ayat itu, dengan harapan, amalan berpuasa yang kita lakukan itu dapat meningkatkan martabat kerohanian kita ke darjat ketaqwaan, iaitu darjat yang teragung dan paling tinggi.

Disebutkan dalam al-Qur’an, bahawa Tuhan menyeru orang yang beriman agar mencapai darjat ketaqwaan. Ini kerana, orang yang beriman, belum tentu dapat mencapai darjat ketaqwaan. Tapi, orang yang bertaqwa, sudah pastilah mereka beriman.

“Wahai orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan berada dalam Islam. (Ali Imran: 102)

Juga kepada orang yang beriman itu, Allah s.w.t meminta mereka bertaqwa dengan cara menyatakan perkara yang benar walaupun pahit didengar. Ini kerana, orang yang beriman pun belum tentu dapat menyatakan perkara yang benar.

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, maka Allah memperbaiki bagi amalan-amalanmu, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu..” (Al-Ahzab: 70 – 71)

Maka, hendaklah orang-orang yang beriman itu berjuang mendapatkan tempat di martabat ketaqwaan. Ini kerana, hanya yang mampu menyatakan kebenaran itulah yang layak digelar mencapai darjat ketaqwaan.

“Wahai orang-orang beriman bertaqwalah kepada Allah dan setiap orang hendaklah perhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok (akhirat)..” (Al-Hasyr: 18)

Orang-orang yang beriman turut diseru mencapai darjat ketaqwaan dengan menyediakan amalan sebagai bekalan untuk hari akhirat mereka. Ini kerana, ramai orang beriman, tetapi seperti tidak mengendahkan amalan mereka untuk akhirat.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu bertaqwa kepada Allah, nescaya Dia mengadakan bagi kamu (petunjuk) yang membezakan antara yang benar dan yang salah, dan menghapuskan segala kesalahan kamu serta mengampunkan (dosa-dosa) kamu. Dan Allah (sememangnya) mempunyai limpah kurnia yang besar.” (Al-Anfal: 29)

Kita biasa berdepan dengan kebuntuan hidup dalam kehidupan. Seolah-olahnya mereka gagal mengenal mana satu berlian dan permata, yang mana intan dan yang mana kaca. Mana yang betul dan salah.

Dan, kita seperti tidak berupaya mencari penyelesaiannya. Kenapa jadi begitu, walhal kita telah mengaku beriman kepada Tuhan? Mustahil Tuhan akan meninggalkan orang-orang yang beriman itu teraba-raba dalam mencari jawapan terhadap setiap permasalahannya itu.

Maka, jawapannya ialah – orang yang beriman yang ditimpa permasalahan tadi, masih tidak mencapai darjat ketaqwaan. Dan jika orang yang beriman itu bertaqwa, maka nescaya Tuhan menunaikan janjinya dengan cara memberikannya petunjuk.

Allah s.w.t mengingatkan kita dalam firmanNya, “Hai orang-orang yang beriman! Jauhi banyak berprasangka. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah antara kamu suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.” (Al Hujuraat: 12)

Perbezaan lain antara orang yang beriman dan bertaqwa itu ialah insan yang beriman itu masih lagi tidak membebas diri daripada sikap prasangka, mengumpat dan mencela saudara mereka, mencari-cari keaiban orang lain untuk dihebah.

Maka, orang yang beriman dan telah sempurna jiwanya kerana kerohaniannya melompat ke darjat ketaqwaan itu, akan bersih lidahnya daripada mengumpat dan telinganya dibersihkan daripada mendengar keaiban orang lain.

Ada banyak lagi perbezaan sikap antara orang yang beriman dan bertaqwa ini. Dan, seperti yang termaklum, amalan puasa itulah antara salah satu daripada amalan yang mampu meletakkan kerohanian seseorang ke darjat ketaqwaan jika diamalkan dengan penuh keikhlasan dan kewaspadaan.

Orang yang berpuasa, digalakkan untuk tidak mencampuri urusan mendengar keaiban orang lain, selalu menyibukkan dirinya dengan zikrullah dan wirid.

Jika semua ini tercapai, maka lahirlah sikap suka menegakkan kebenaran, menyatakan yang benar di depan pihak berkuasa, kerap muhasabah tentang bekalan akhirat dan lain-lain ciri ketaqwaan yang lain.

Puasa telah menyebabkan anggota kita letih untuk melakukan maksiat dan amalan kerohanian itulah yang akan menguatkan kembali jiwa dan raga kita untuk meneruskan kehidupan.

Amalan berwirid dan berzikir di bulan Ramadhan akan menyebabkan kita kembali kepada fitrah yang suci dan asal, jika dilakukan dengan sempurna dan ikhlas menuju rahmat Allah.

Pmram

Wajib haji

WAJIB haji merupakan satu pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan ibadat itu. Jika tidak dikerjakan salah satu daripadanya atau dilakukan juga tetapi tidak sah, haji tetap sah. Tetapi jemaah haji tersebut dikenakan dam menurut syarat-syaratnya.

Jemaah haji tersebut juga akan menanggung dosa jika meninggalkan wajib haji tersebut dengan sengaja. Wajib haji tersebut adalah seperti berikut:

1 Berniat ihram di Miqat

Berniat ihram di Miqat bermakna lafaz niat haji mestilah dilafazkan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syarak (miqat) mengikut arah masuk Mekah dan masanya. Lafaz tersebut perlu dilafaz sama ada di tempat tersebut atau sebelum melintasi tempat tersebut.

Setelah dilafazkan niat haji, sama ada sebelum melintasi miqat atau di miqat, maka mereka perlu menjaga larangan semasa dalam ihram (13 perkara akan diterangkan selepas ini). Jika tidak dijaga maka dikenakan dam ke atasnya (dam tersebut mengikut apa yang dilanggarnya).

Miqat terbahagi kepada dua iaitu;

(a) Miqat Zamani – Miqat Zamani (masa) bagi haji ialah pada bulan-bulan haji yang bermula 1 Syawal sehingga sebelum masuk waktu Subuh pada 10 Zulhijjah.

(b) Miqat Makani (tempat) – Miqat Makani bagi haji ialah tempat untuk mereka berniat ihram. Tempat itu mengikut arah masuk jemaah haji ke Mekah. Jika dari arah Madinah, Miqat Makaninya di Zulhulaifah atau Bir Ali.

Jika dari arah Malaysia yang terus masuk Mekah maka Miqat Makaninya di Qarnul Manazil.

Miqat lain ialah Yalamlam jika dari arah Yaman, Al Jafah jika dari arah Jordan dan Zatu ‘Irqin jika dari arah Iraq.

Perlu diingat, bagi penduduk Mekah atau mereka yang sudah berada di Mekah maka niat ihram haji di Tanah Haram (Mekah, Mina dan Muzdalifah).

2Meninggalkan larangan semasa dalam ihram

Bagi jemaah haji yang berniat ihram haji dilarang melakukan 13 perkara bermula daripada niat ihram sehinggalah Tahallul Thani (tahallul yang kedua).

(i) Bagi lelaki sahaja: Memakai pakaian bersarung/ berjahit/ bercantum seperti seluar, baju kemeja, stoking, kasut yang menutup jari-jari kaki dan tumit, kain pelikat yang disarung dan sebagainya

(ii) Bagi lelaki sahaja: Menutup kepala atau sebahagian daripadanya dengan menggunakan songkok, kopiah/ serban, kain ihram dan sebagainya

(iii) Bagi wanita sahaja: menutup muka

(iv) Bagi wanita dan lelaki: memakai sarung tangan

(v) Bagi wanita dan lelaki: Memakai wangi-wangian sama ada di badan, makanan, minuman atau menghidunya ke dalam hidung

(vi) Bagi wanita dan lelaki: Memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain yang tumbuh di pipi dan dahi

(vii) Bagi wanita dan lelaki: Menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan

(viii) Bagi wanita dan lelaki: Mengerat atau memotong kuku

(ix) Bagi wanita dan lelaki: Memotong, menebang, mengerat, mematah, mencabut atau membinasakan pokok-pokok di Tanah Haram

(x) Bagi wanita dan lelaki: Memburu, menembak, menangkap, mengurung atau membinasakan binatang buruan darat yang halal dimakan sama ada di Tanah Halal atau Haram (belalang dikira binatang buruan)

(xi) Bagi wanita dan lelaki: Berkahwin, mengahwinkan atau menerima wakil kahwin

(xii) Bagi wanita dan lelaki: Melakukan mukadimah persetubuhan

(xiii) Bagi wanita dan lelaki: Bersetubuh

3Bermalam di Mudzalifah

Bermalam di Muzdalifah bermaksud jemaah haji perlu berada di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah bermula daripada melebihi separuh malam pada malam tersebut sehingga sebelum waktu Subuh (walaupun sekejap dalam masa tersebut). Masuk waktu tengah malam dikira melebihi ½ malam.

4Melontar tujuh biji anak batu di Jamrah Kubra (Aqabah) (10 Zulhijjah)

Bermaksud melontar tujuh biji batu di Jamrah Kubra pada hari ke-10 Zulhijjah. Masuk waktu melontar pada masa tersebut bermula selepas separuh malam 10 Zulhijjah sehinggalah terbenam matahari masuk (waktu Maghrib) pada 13 Zulhijjah.

5Bermalam di Mina (11, 12 dan 13 Zulhijjah)

Perkara ini bermaksud berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik iaitu pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bermula hari dalam Islam pada waktu Maghrib (contoh malam ke-11 bererti malam itu malam kesebelas dan esoknya hari ke-11).

Tempoh bermalam hendaklah duduk pada malam tersebut di Mina melebihi separuh daripada waktu malam. Jika tempoh malam 12 jam maka jemaah perlu duduk di Mina melebihi enam jam lebih sedikit.

Tempoh ini berterusan sama ada pada awal malam atau pertengahannya dengan tiada putus-putus. Jika terputus-putus tidak sah bermalam pada malam tersebut.

Jika tidak sah bermalam satu malam maka dikenakan dam satu cupak beras. Dua malam, dua cupak beras. Jika tiga malam dikenakan dam tertib dan taqdir (seekor kambing atau 1/7 daripada lembu atau unta).

6Melontar ketiga-tiga jamrah (Jamrah Sughra, Wusta dan Kubra) pada hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah

Bermaksud melontar anak batu di ketiga-tiga jamrah iaitu bermula di Sughra, Wusta dan Kubra pada setiap hari (11, 12 & 13 Zulhijjah) mengikut syarat-syaratnya

Sanggah dakwaan puasa merbahaya kepada kesihatan

Oleh: blalang

ebook fastSemalam isu hangat di Facebook mengenai seorang anak Melayu yang menghina puasa di status Facebook beliau serta mendapat sokongan kawan-kawannya yang kononnya moden sangat. Kesian pada budak ni mungkin dia kurang diberi didikan awal agama oleh ibu bapanya yang kaya harta dunia tetapi terlupa nak hantar anaknya belajar agama.

memiliki banyak hikmah dan manfaat untuk tubuh, ketenangan jiwa, dan kecantikan. Semasa berpuasa, organ-organ tubuh dapat beristirehat dan sel dalam tubuh boleh berkumpul untuk bertahan. Puasa juga boleh mengeluarkan kotoran, toksin/racun dari dalam tubuh, meremajakan sel-sel tubuh dan menggantikan sel-sel tubuh yang sudah rosak dengan yang baru serta untuk memperbaiki fungsi hormon, menjadikan kulit sihat dan meningkatkan daya tahan tubuh kerana manusia mempunyai kemampuan terapi secara semulajadi.

Puasa dapat membuat kulit menjadi segar, sihat, lembut, dan berseri. Kerana setiap saat tubuh mengalami metabolisme tenaga, iaitu peristiwa perubahan dari energi yang terkandung dalam zat gizi menjadi tenaga potensi dalam tubuh. Sisanya akan disimpan di dalam tubuh, sel ginjal, sel kulit dan kelopak mata serta dalam bentuk lemak dan glikogen.

Beberapa cendekiawan telah melakukan beberapa ujian tentang puasa diantaranya secara ringkas dibawah ini:

1. Allan Cott, M.D.,
Seorang pakar dari Amerika Syarikat, telah menghimpun hasil pengamatan dan penelitian para ilmuwan berbagai negara, lalu menghimpunnya dalam sebuah buku Why Fast iaitu berbagai hikmah puasa, antara lain: a. To feel better physically and mentally (merasa lebih baik secara fizikal dan mental).
b. To look and feel younger (merasa lebih muda).
c. To clean out the body (membersihkan badan)
d. To lower blood pressure and cholesterol levels (menurunkan tekanan darah dan kadar lemak.
e. To get more out of sex (lebih mampu mengendalikan seks).
f. To let the body health itself (membuat badan sihat dengan sendirinya).
g. To relieve tension (mengendurkan ketegangan jiwa).
h. To sharp the senses (menajamkan fungsi sense).
i. To gain control of oneself (memperolehi kemampuan mengendalikan diri sendiri).
j. To slow the aging process (memperlambat proses penuaan).

ebook fast Antara buku tulisan Allan Cott, M.D berkaitan puasa.

2. Dr. Yuri Nikolayev


Pengarah bahagian diet di Moscow menilai kemampuan untuk berpuasa yang mengakibatkan orang yang menjalaninya boleh menjadi awet muda, sebagai suatu penemuan (ilmu) terbesar abad ini. Beliau mengatakan: what do you think is the most important discovery in our time? The radioactive watches? Exocet bombs? In my opinion the bigest discovery of our time is the ability to make onself younger phisically, mentally and spiritually through rational fasting. (Menurut pendapat anda, apakah penemuan terpenting pada abad ini? Jam radioaktif? Bom exoset? Menurut pendapat saya, penemuan terbesar dalam abad ini ialah kemampuan seseorang membuat dirinya tetap awet muda secara fizikal, mental, dan spiritual, melalui puasa yang rasional).

3. Alvenia M. FultonDirektor Lembaga Makanan Sihat “Fultonia” di Amerika Syarikat menyatakan bahawa puasa adalah cara terbaik untuk memperindah dan mempercantik wanita secara semulajadi. Puasa menghasilkan kelembutan pesona dan daya pikat. Puasa menormalkan fungsi-fungsi kewanitaan dan membentuk kembali keindahan tubuh (fasting is the ladies best beautifier, it brings grace charm and poice, it normalizes female functions and reshapes the body contour).

4. Muzam MG, Ali M.N dan Husain
Berpendapat bahawa puasa juga selamat untuk pesakit yang mempunyai gangguan ulser. Penelitian dilakukan oleh Muzam MG, Ali M.N dan Husain dalam tindakan terhadap kesan puasa ramadhan terhadap sakit perut.

5. Elson M. Haas M.D.
Direktor Medical Centre of Marin (sejak 1984) mengatakan dalam puasa merupakan bahagian dari trilogy nutrision, balancing, building( toning). Elson percaya bahwa puasa adalah bahagian yang hilang “missing link” dalam diet di dunia barat. Kebanyakan orang di barat over eating atau terlalu banyak makan, makan dengan protein yang berlebihan dan lemak yang berlebihan. Sehingga ia menyarankan agar orang lain mulai mengatur makanannya agar lebih seimbang dan mulai berpuasa, kerana puasa bermanfaat sebagai: purifikasi, peremajaan, istirahat pada organ pencernaan, anti aging, mengurangi alergi, mengurangi berat badan, mengawal mental dan emosi, perubahan kebiasaan dari kebiasaan makan yang buruk menjadi lebih seimbang dan lebih terkawall, meningkatkan daya tahan tubuh.

Puasa dapat mengubati penyakit seperti Influeza, bronkitis, diare, konstipasi, alergi makanan, asma, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, obesitas, kanker, epilepsi, sakit pada punggung, sakit mental, angina pectoris (sakit dada kerana jantung), panas dan insomnia.

6. Dr Sabah al-Baqir dan kawan-kawan
Mengatakan bahawa puasa dapat mengurangi jumlah hormon melawan stress. Dia bersama kumpulan dari Falkuti kedoktoran Universiti King Saud yang melakukan studi terhadap hormon prolaktin, insulin dan kortisol, pada tujuh orang laki-laki yang berpuasa sebagai sampel. Hasilnya bahawa tidak ada perubahan signifikan pada level kortisol. Prolaktin, dan insulin. Ini menunjukkan bahawa puasa bulan ramadhan bukanlah pekerjaan yang memberatkan, dan tidak mengakibatkan tekanan mental maupun saraf.

7. Dr Riyadh Sulaiman dan kawan-kawan
Tahun 1990 dari RS Universiti King Khalid, Riyadh Saudi melakukan penelitian terhadap pengaruh puasa Ramadhan terhadap 47 penderita diabetes tahap kedua (pesakit yang tidak tergantung insulin). Dan sejumlah orang sihat. Hasil penelitian menunjukkan bahawa puasa bulan ramadhan tidak menimbulkan penurunan berat badan yang signifikan. Tidak ada pengaruh apapun yang bererti pada kawalan penyakit diabetes diabetes dikalangan penderita ini. Sejauh ini puasa Ramadhan selamat sahaja bagi penderita diabetes sejauh dilakukan dengan kesedaran dan kawalan makanan serta ubat-ubatan.

8. Dr. Muhammad Munib
Dan kawan-kawan dari Turki juga melakukan sebuah kajiselidik terhadap seratus responden muslim, Sampel darah mereka diambil sebelum dan diakhir bulan ramadhan, untuk dilakukan analisis dan pengukuran terhadap kandungan protein, total lemak (total lipid), lemak fosfat, asam lemak bebas, kolesterol, albumin, globulin, gula darah, tryglycerol, dan unsur-unsur pembentuk darah lainnya, dan didapat, antara lain bahwa terjadi penurunan umum pada kadar gula (glukosa) dan tryacyglicerol orang yang berpuasa, terjadinya penurunan parsial dan ringan pada berat badan, tidak terlihat adanya aseton dalam urin, baik dalam awal maupun akhir puasa, sebab sebelum puasa ramadhan, kenyataan ini menegaskan tidak adanya pembentukan zat-zat keton yang berbahaya bagi tubuh selama bulan puasa islam, Dengan keutamaan puasa, glikogen dalam tubuh mengalami peremajaan, memompa gerakan lemak yang tersimpan, sehingga menghasilkan energi yang lebih meningkat.

Sejak zaman dulu puasa dipakai sebagai pengubatan yang terbaik seperti kata Plato bahwa puasa adalah untuk mengubati sakit fizikal dan mental. Philippus Paracelsus mengatakan bahwa “Fasting is the greatest remedy the physician within!”

Puasa sudah diakui menjadi penyembuh terhebat dalam menangani penyakit, bahkan di Amerika ada pusat puasa yang diberi nama “Fasting Center International, Inc”, Director Dennis Paulson yang berdiri sudah sejak 35 tahun yang lalu, dengan pesakit dari 220 negara. Yang mencadangkan Puasa dalam:
(1) program penurunan berat badan,
(2) mengeluarkan toxin tubuh,
(3) puasa dapat memperbaiki energy, kesehatan mental, kesehatan fisik dan yang paling terpenting meningkatkan kualiti hidup.

Puasa Mengikut Cara Rasulullah s.a.w

Oleh: zharifjenn

Sahabat
yang dihormati Allah, Ramadhan yang kita nanti-nantikan telah tiba
untuk sekali lagi kita berada di dalamnya. Ini tanda Allah masih sayang
kepada hamba-hambanya dengan memberi sekali lagi peluang untuk kita
bertemu dengan bulan yang penuh keberkatan ini. Berpuasa adalah aktiviti
terpenting dalam bulan ini. Persoalannya bagaimana tips-tips yang
diajar oleh Rasulullah s.a.w untuk puasa kita dinilai tinggi oleh Allah?
Mari kita telusuri satu persatu. 

Rasulullah s.a.w Bersahur
Rasulullah
menganjurkan kita untuk bersahur sebelum aktiviti menahan diri dari
makan dan minum di siang hari dimulakan. Bagaimana Rasulullah s.a.w
bersahur? Bersahur bukanlah dilakukan ditengah malam, tetapi ia
dilakukan di awal pagi, iaitu waktu yang sangat hampir dengan waktu
solat subuh. Bersahur juga memberi kesegaran untuk kita menghabiskan
hari siang kita dengan berpuasa. Rasulullah s.a.w bersabda:
Dari Anas Bin Malik r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: Bersahurlah kerana pada sahur itu terdapat keberkatan.
(HR: al-Bukhari)
Rasulullah
s.a.w juga menekankan kepada kita untuk bangun bersahur kerana ia
adalah salah satu dari cirri-ciri bersahur orang Islam. Sabdanya:
Perbezaan antara puasa kami dengan puasa ahlu al-Kitab adalah makan sahur 
(HR: Muslim)
Rasulullah Menyegerakan Berbuka
Tidak
melewat-lewatkan berbuka puasa adalah salah satu tips berpuasa yang di
ajar oleh Rasulullah. Ini kerana, perbuatan itu sangat mendatangkan
kebaikan untuk mereka yang menahan diri dari makan dan minum.
Rasulullah s.a.w di dalam hadithnya menerangkan kepada kita seperti mana yang dilaporkan oleh al-Bukhari & Muslim:
عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ” لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ
Manusia itu akan terus berada dalam kebaikan selagi mana dia menyegerakan berbuka puasa.
Perbuatan
melambat-lambatkan berpuasa puasa adalah salah satu perbuatan yang
dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Masyarakat kita sering melihat perkara
ini sebagai satu isu remeh. Apa yang terjadi dalam rata-rata masyarakat
kita di Malaysia, ketika masuknya waktu solat maghrib (waktu untuk
berbuka puasa), mereka masih lagi berada di bazaar-bazar ramadhan untuk
membeli juadah mereka. Penjual juga masih lagi melayan pelanggan tanpa
terus berbuka walaupun azan maghrib telah berkumandang. Ibu-ibu di
rumah  pula masih berada di dapur menyiapkan juadah berbuka puasa ketika
azan  maghrib bergema. Ini kerana melewat-lewatkan berbuka puasa adalah amalan Yahudi dan Kristian.
Persiapan
seharusnya dilakukan dengan segera agar seruan Rasulullah s.a.w untuk
kebaikan umatnya dapat diamalkan sebaiknya. Rasulullah telah bersabda
di  dalam satu hadithnya yang dilaporkan oleh Abu Daud & Ibn Majah
yang  sanadnya berstatus hasan seperti yang dinilai oleh al-Albani r.h:
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون “
Agama
ini akan sentiasa zahir (jelas) selagi mana umatnya menyegerakan
berbuka puasa, ini kerana orang-orang Yahudi dan Kristian, mereka
melewat-lewatkannya.
Dikeluarkan dari Musannaf Abdul Razzak dan Fathul Bari (kitab syarah sahih al-Bukhari) ‘Amr Bin Maimun r.h berkata:
وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله : ” كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا ًوأبطأهم سحوراً “
Sahabat-sahabat
Rasulullah s.a.w adalah manusia yang paling cepat (ketika) berbuka
puasa dan yang paling lewat (ketika) bersahur.
وعَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ :
دَخَلْتُ
أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ :
رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاةَ ، وَالآخَرُ
يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاةَ ..
قَالَتْ : أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاةَ ؟
قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ .
قَالَتْ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
Dari
Abi ‘Atiyyah katanya: Aku dan Masruq telah bertemu Ummu al-Mu’minin
r.anha dan kami berkata kepadanya: “Dua orang lelaki dari sahabat
Muhammad s.a.w, salah seorang darinya mempercepatkan berbuka dan
mempercepatkan solat, manakala seorang lagi melewatkan berbuka dan
melewatkan bersolat…” Ummu al-Mu’minin berkata: “Siapakah diantara
mereka berdua yang mempercepatkan berbuka dan menyegerakan bersolat?”
Kami berkata: “Abullah iaitu Ibn Mas’ud.” Kata (Ummu al-Mu’minin):
“Perbuatan (menyegerakan berbuka) Itulah yang telah dilakukan oleh
Rasulullah s.a.w”.
Berbuka Dengan Beberapa Biji Kurma 
Antara
kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w adalah memulakan memakan
beberapa biji kurma basah ketika berbuka puasa. Ini untuk memudahkan
dirinya bersolat dalam keadaan tidak terlalu kenyang. Pernah
diriwayatkan dari Anas Bin Malik, seperti yang dilaporkan oleh Ahmad,
Abu Daud dan Tirmidzi katanya:
Rasulullah
s.a.w apabila baginda berbuka puasa, baginda berbuka dengan beberapa
biji kurma basah sebelum solat. Jika tiada kurma basah, baginda berbuka
dgn kurma kering. Jika tiada kurma kering, baginda berbuka dengan
beberapa teguk air.
Ini
adalah sunnah Rasulullah s.a.w. Ramai diantara kita yang sering
meninggalkan sunnah ini. Mereka menyegerakan berbuka puasa serta makan
dan minum sehingga kekenyangan lalu melewatkan bersolat maghrib.
Rasulullah makan dengan beberapa biji kurma, kemudian bersolat. Apabila
Rasulullah s.a.w terasa lapar, Rasulullah s.a.w makan selepas baginda
solat.
Tidur Qailulah
Nabi
s.a.w mengajarkan kepada kita agar sentiasa cergas ketika berpuasa di
siang hari dan bersemangat melakukan amal ibadat di malamnya. Antara
kaedah yang diajar oleh Rasulullah s.a.w adalah dengan tidur sebentar
sebelum solat zohor, perbuatan itu dinamakan dengan Qailulah. Ini untuk
memudahkan kita bangun di waktu malam mengerjakan amal ibadat.
Rasulullah s.a.w bersabda dalam sebuah hadith yang dilaporkan oleh Ibn Majah:
عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ”  اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ
وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ “
Dari
Ibnu Abbas r.a bahawa Nabi s.a.w telah bersabda; Carilah kekuatan
melalui sahur untuk puasa keesokan hari dan melalui Qailulah (tidur
sekejap sebelum Zohor) untuk mendirikan ibadah malam.
Apa
yang terjadi hari ini pada sesetengah masyarakat kita, mereka tidak
menerapkan sunnah ini bahkan perbuatan mereka menyalahi sunnah ini.
Mereka terutama anak-anak muda menghabiskan waktu siangnya dengan tidur
sepanjang hari dan hanya bangun untuk berbuka puasa sahaja. Berpuasa
bukanlah bulan tidur kerana keletihan. Puasa adalah bulan untuk
melakukan seberapa banyak amalan sunnah kerana padanya pahala
dilipatgandakan.
Menjaga Lidah
Terlalu
rugi jika kita berpuasa, tetapi tidak mendapat sedikitpun pahala dari
amalan tersebut. Akibatnya, kita hanya mendapat lapar dan dahaga.
Antara  faktor berlaku kerugian rohani tersebut adalah kerana tidak
menjaga  lidah. Mengumpat, mencaci, mengeluarkan kata-kata kesat dan
lucah,  mengadu domba, banyak bercakap, berbohong, menyanyi lagu-lagu
yang lagha  juga dilakukan ketika berpuasa.
Umumnya
perbuatan ini adalah perbuatan haram untuk dilakukan walaupun bukan
pada bulan Ramadhan. Rasulullah s.a.w bersabda dalam sepotong hadith
yang dilaporkan oleh Ahmad dan al-Tabarani:
رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ , وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ
Ramai
orang puasa, tetapi balasannya hanya lapar dan dahaga (tiada pahala)
dan ramai orang berjaga malam (beribadah) balasannya hanyalah mengantuk
(tiada pahala)
Rasulullah s.a.w bersabda lagi dalam sebuah hadith yang dilaporkan oleh Imam al-Bukhari:
وَإِذَا
كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ
سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ
Apabila
seseorang daripada kamu berada dalam hari puasa, maka janganlah ia
memaki dan mengherdik orang lain. Andainya ia dicela oleh seseorang atau
dimusuhi, hendaklah ia berkata “Saya berpuasa”.
Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda lagi sepertimana yang dilaporkan oleh al-Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasaie dan Ibn Majah:
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ
وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ
Dari
Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda : Sesiapa yang tidak
menghentikan percakapan dusta dan terus melakukannya, Maka Allah s.w.t
tidak mempunyai hajat pada orang tersebut untuk dia meninggalkan makan
minumnya.
Memberi Makan Orang Yang Berpuasa
Antara
amalan dan tips yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w untuk
meningkat  neraca kita adalah dengan cara menginfaqkan sedikit harta
dengan  menyediakan juadah berbuka puasa untuk mereka-mereka yang
berpuasa.  Terlalu besar ganjarannya seperti yang diberitahu Rasulullah
di dalam  hadith-hadith baginda yang mulia. Antaranya ialah seperti yang
dilaporkan oleh Tirmidzi dan Ibn Majah:
Sesiapa
yang memberi makan kepada orang yang berpuasa (untuk berbuka puasa),
dia akan mendapat balasan pahala yang sama seperti pahala orang yang
berpuasa itu tanpa dikurangkan sedikitpun daripadanya

Bagi
mereka yang dijemput untuk berbuka puasa bersama, wajib baginya untuk
memenuhi undangan tersebut. Ini kerana, berpuatan membelakangi undangan
tersebut dicela oleh Rasulullah dan ianya seoalah-olah telah menentang
Rasulullah s.a.w.
Adalah
sunnah mereka yang dijemput untuk berbuka puasa mendoakan orang yang
menjemput dengan doa-doa yang baik setelah selesai berbuka puasa. Antara
doa yang telah diajar oleh Rasulullah s.a.w adalah seperti berikut:
  1. Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan, dan berilah minum orang yang memberiku minum (riwayat Muslim).
  2. Ya Allah, Ampunkanlah mereka, rahmatilah mereka dan berkatilah apa yang telah kau rezekikan kepada mereka(riwayat Muslim).
Doa Ketika Berbuka Puasa
Nabi
s.a.w memberitahu kepada kita bahawa berdoa ketika berbuka puasa
adalah  mustajab berdasarkan hadith-hadith sahih yang warid dari baginda
s.a.w.  Kita disyorkan untuk berdoa apa sahaja yang kita ingini ketika
menunggu  waktu tersebut. Rasulullah s.a.w bersabda seperti yang
dilaporkan  Tirmidzi, Ibn Majah dan Ibn Hibban:
إبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ثلاثه لاترد دعوتهم : الأمام العادل , والصائم حتى يفطر , ودعوة المظلوم…
Tiga
golongan yang tidak ditolak doa mereka: Pemimpin yang adil, Orang yang
berpuasa sehingga dia berbuka, dan doa mereka yang dizalimi…
Rasulullah
s.a.w juga mengajarkan cara berdoa ketika berbuka puasa. Berikut
adalah  doa yang baik untuk dibacakan oleh kita sebagai memenuhi
tuntutan  ittiba’ al-Sunnah. Imam al-Darulqutni menilai sanad hadith ini
sebagai  hasan. Doa tersebut adalah:
ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى
Telah hilang kehausan, telah basah urat-urat dan telah ditetapkan pahala-pahala insyaAllah.
Marilah
sama-sama kita berpuasa sepertimana puasanya Rasulullah s.a.w dan para
sahabat yang mulia. Semoga puasa kita pada tahun ini mampu mengubah
dimensi hidup kita yang bercerminkan sunnah Rasulullah dalam beribadat.
Perbanyakkanlah membaca al-Quran dan berzikir, nasihat menasihati serta
berdakwah kepada Islam. Jadikan ramadhan kali ini penuh makna untuk
diri  kita dan masyarakat. Wallahu A’lam.