Misteri langit

DALAM kesedaran keagamaan umat Islam, langit adalah suci kerana difahamkan sebagai tempat asal turunnya wahyu Tuhan. Kesucian langit juga jelas daripada pemahaman bahawa Allah SWT berada di atas langit.

Dalam sebuah riwayat diterangkan bahawa Nabi Muhammad SAW membenarkan pendapat seorang wanita tua yang menyatakan bahawa Allah SWT berada di langit, ditambah kisah Mikraj, iaitu perjalanan ke langit ke tujuh untuk bertemu Allah SWT yang bersemayam di atas arasy, iaitu di atas langit (rujuk al-Ra’d:2, al-Sajdah:4, al-Hadid:4)

Pada hari kiamat, langit akan digulung seperti gulungan kertas. Setelah itu, penciptaan langit akan diulang kembali sebagaimana penciptaan pertamanya. (rujuk al-Anbiya’:104).

Tujuh lapis

Di dalam al-Quran terdapat ungkapan tujuh (lapis) langit (rujuk al-Baqarah:29; al-Mulk:3; Nuh:15; al-Naba’:12). Pendapat para ulama tentang ertinya berbeza-beza. Para ahli ilmu falak klasik mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tujuh (lapis) langit ialah tujuh planet dan tujuh lapisan yang mengelilingi bumi.

Ada jug berpendapat bahawa kata tujuh itu adalah bilangan sebenarnya. Planet yang kita saksikan ialah bahagian daripada langit pertama dan di atasnya ada enam lapis lagi.

Bintang ialah hiasan langit bagi yang memandangnya (rujuk al-Hijr:16). Di tempat lain dinyatakan bahawa bintang ialah alat pelempar syaitan (rujuk al-Mulk: 5) yang cuba mencuri dengar berita daripada malaikat (rujuk al-Hijr:17-18). Al-Quran juga menggunakan kata langit dengan maksud lapisan udara yang mengelilingi bumi seperti dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan Kami telah menjadikan langit itu sebagai bumbung yang terpelihara. (al-Anbiya’: 32)

Hingga kini, langit dan segala isinya masih menjadi misteri dan cabaran besar bagi ilmu pengetahuan. Manusia kemudiannya mencipta teleskop untuk menyelidiki objek di langit.

Singgahsana Allah

Kata arasy banyak disebutkan di dalam al-Quran dan sering dimaksudkan sebagai singgahsana Allah SWT. Singgahsana Allah SWT meliputi langit dan bumi, sebagaimana disebut dalam firman, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas ‘Arasy…… (al-Furqan: 59).

Pekara itu juga ada disebut dalam firman: Sesungguhnya Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan (ingatlah) Allah adalah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. (al-al-Nisa’: 131)

Allah jualah yang menguasai alam langit dan bumi serta segala yang ada padanya; dan Dialah jua yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (al-Maidah:120)

Al-Sama’

Al-Quran memberikan makna langit (Arab: al-sama’) dalam erti kata yang luas. Ada kata Langit yang bermakna arah atas yang berdekatan dengan bumi, seperti dalam firman-Nya yang bermaksud: Tidaklah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah SWT mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimat yang baik adalah sebagai pohin yang baik yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh dan cabangnya (puncak menjulang) ke langit. (Ibrahim: 24)

Kadang-kadang yang dimaksudkan dengan langit ialah kawasan yang jauh dari bumi, seperti dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan juga Kami telah menurunkan dari langit air (lautan) yang banyak faedahnya. (Qaf: 9)

Di tempat lain, kata langit digunakan oleh al-Quran untuk menunjukkan planet lain, iaitu dalam firman Allah yang bermaksud: Kemudian Ia menunjukan kehendak- Nya ke arah (bahan- bahan) langit sedang langit itu masih berupa asap. (Fussilat: 11)

Sidratulmuntaha

Nabi Muhammad SAW pernah mengunjungi sidratulmuntaha, tempat paling tinggi di atas langit ke tujuh, yang terletak dekat syurga (rujuk al-Najm: 14-15). Disebabkan sidratulmuntaha berada di tempat tertinggi, maka kunjungan itu disifatkan oleh para ahli tafsir sebagai menandakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah sampai pada kebijaksanaan tertinggi yang dikurniakan oleh Allah SWT.

Buraq

Dalam peristiwa Mikraj, Nabi Muhammad SAW menaiki kenderaan seperti tangga yang bergerak naik seperti cahaya, iaitu buraq menembusi langit. Baginda ditemani oleh Malaikat Jibrail untuk menghadap Allah SWT dekat pohon sidaratulmuntaha di atas langit ke tujuh, dekat dengan syurga. Allah SWT merperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebahagian daripada tanda kebesaran-Nya. (rujuk al-Najm:18)

Perjalanan menembusi langit itu sukar diterima akal, apalagi Nabi Muhammad SAW melakukannya hanya dalam satu malam. Hal tersebut hanya dapat dijelaskan melalui iman bahawa peristiwa seperti itu terjadi semata-mata kerana kehendak Allah SWT.

Elak terbabit aktiviti insurans berunsur riba

Riba adalah perkataan Arab yang bererti pertambahan atau menambahkan. Dalam Islam, riba satu dosa besar.

Hal ini dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya: Dan Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. (Surah al-Baqarah, ayat 275)
Bakal ahli neraka

Allah SWT menyatakan bahawa orang yang meneruskan pembabitan dengan riba selepas mengetahui hukum haramnya bakal menjadi ahli neraka selama-lamanya. Mereka juga mendapat laknat daripada Allah SWT.

Justeru, kita perlu sedaya-upaya mengelakkan daripada terjebak dalam urus niaga atau aktiviti perniagaan yang mempunyai unsur riba bagi mengelakkan terjerumus dalam azab yang disediakan oleh Allah SWT.

Kita perlu menyemak dan menganalisa setiap pembabitan dalam urusan muamalat yang mungkin kita tidak sedar sebenarnya mempunyai unsur riba. Antara perkara yang kurang disedari umat Islam hari ini ialah elemen riba dalam insurans konvensional.

Secara ringkasnya, terdapat empat jenis riba dalam insurans konvensional iaitu riba dalam kontrak. Insurans konvensional berasaskan aqad muawadhah, iaitu sebuah kontrak pertukaran. Dalam sistem insurans, berlaku pertukaran antara duit dengan duit iaitu premium pelanggan berbalas pampasan daripada syarikat.
Menurut majoriti ulama, duit antara item ribawi yang mempunyai syarat ketat sekiranya ingin melakukan pertukaran iaitu mesti pada waktu dan kadar sama.

Pertukaran duit dalam insurans konvensional adalah tidak sama kadar, maka ia menyebabkan wujudnya unsur Riba al-Fadhl. Pertukaran itu juga tidak berlaku dalam majlis yang sama, lalu menyebabkan munculnya Riba An-Nasiah.

Dalam insurans konvensional, aktiviti pelaburannya juga tidak terlepas daripada unsur riba kerana syarikat insurans tidak mempunyai Jawatankuasa Syariah, iaitu badan yang berautoriti mengawal selia, memantau, memberikan kelulusan aktiviti dan tempat pelaburan yang patuh syariah.

Riba berlaku dalam pelaburan apabila syarikat melabur di bank konvensional dan syarikat kewangan yang menawarkan pinjaman secara riba. Riba dalam pelaburan juga terjadi apabila syarikat melabur di syarikat yang memberikan jaminan keuntungan.

Elemen dalam kontrak

Elemen riba terdapat dalam kontrak insurans seperti dalam urus niaga pinjaman dari polisi ditawarkan kepada peserta dalam sesetengah produk insurans hayat. Kemudahan pinjaman seperti ini, syarikat insurans akan mengenakan bayaran faedah dengan kadar ditetapkan ke atas pemegang polisi yang membuat pinjaman. Jelas sekali bayaran faedah itu riba yang dilarang Islam.

Selain itu, premium yang terlewat bayar menerusi insurans konvensional akan dibayar secara automatik oleh pihak syarikat. Kaedah ini dinamakan pinjaman premium automatik (APL). Premium terlewat tadi akan dikenakan bunga mengikut kadar tertentu dan ini juga riba yang dilarang Islam.

Kahwin lewat rugikan sosioekonomi negara

Institusi kekeluargaan adalah isu penting terutama dalam konteks Malaysia sebagai negara Islam dan berciri ketimuran. Di peringkat masyarakat dan undang-undang negara, ia tidak mengiktiraf hubungan individu berlainan jantina yang hidup bersama tanpa ikatan perkahwinan.

Ini termasuklah perkara hak dan tanggungjawab terutama sekali apabila timbul insiden kelahiran dan kematian. Pengiktirafan kepada institusi perkahwinan tidak hanya berkisar mengenai hubungan kekeluargaan semata-mata tetapi menyumbang kepada dasar pembangunan sosioekonomi negara.
Hari ini, nilai kekayaan semata-mata tidak lagi menjadi ukuran utama bagi sesebuah negara. Nilai murni, kebahagiaan dan kesihatan mental menjadi ukuran pembangunan yang terkini di pelbagai negara termasuklah di negara maju.

Antara data boleh ditekuni dalam konteks pembangunan sosial ialah kesuburan wanita di Malaysia. Pada 2007, kadar kesuburan jumlah bagi setiap 1,000 wanita ialah 2.3 dan menurun kepada 2.1 pada 2010.

Mengikut Jabatan Perangkaan, kadar kesuburan jumlah merujuk kepada purata bilangan anak yang akan dilahirkan jika seseorang perempuan terus hidup sehingga akhir tempoh reproduktifnya.

Perubahan sosial

Walaupun berlaku peningkatan jumlah penduduk setiap tahun, arah aliran pertumbuhan ini adalah perlahan berdasarkan maklumat kadar kesuburan jumlah yang diperoleh.
Dalam perspektif yang berbeza ia memberi gambaran terdapat perubahan sosial dan gaya hidup masyarakat yang mencetuskan insiden ini seperti berkahwin lewat pada umur produktif yang mungkin disebabkan kesedaran mengenai pendidikan tinggi semakin berkembang dalam kalangan masyarakat.

Lazimnya pelajar lepasan sekolah yang menyambung pengajian tinggi komited kepada pengajian mereka dan tidak cenderung untuk berkahwin. Namun, ada juga sebahagian daripada pelajar berkahwin dalam masa yang sama.

Peningkatan kos sara hidup juga boleh menyebabkan individu cenderung untuk menunda perkahwinan dengan mencari pekerjaan atau mengambil masa mengumpul wang bagi tujuan perkahwinan.

Adaptasi arus Barat

Arus permodenan yang dibawa oleh Barat sedikit sebanyak telah diadaptasi oleh masyarakat kita. Hubungan tanpa perkahwinan dilihat lebih selamat dan menyeronokkan kerana tiada tanggungjawab yang perlu dipikul selain bebas untuk bertukar atau mempunyai ramai pasangan.

Islam sebagai cara hidup memandang tinggi kepada institusi kekeluargaan. Bahkan hidup berkeluarga adalah fitrah kejadian manusia.

Firman Allah SWT: Dan di antara tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya) bahawa Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu hidup bahagia dengannya dan dijadikan-Nya antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan kasihan belas. (Surah al-Rum)

Antara perkara yang boleh mengukuhkan institusi keluarga ialah memastikan keperluan asasi masyarakat dipenuhi termasuk tempat tinggal yang sesuai bagi menjadikan rumah tempat berkasih sayang, menyemai budi dan menanam adab.

Kebahagiaan juga diperoleh menerusi kemantapan ekonomi keluarga. Tidak dinafikan wang adalah elemen penting untuk memperoleh kebahagiaan namun bukanlah mutlak.

Firman Allah SWT: Kemudian setelah selesai solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah limpah kurniaan Allah, serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya (dalam setiap keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). (Surah Al-Jumuah, ayat 10).

Zakat insurans dan takaful anak

KESEDARAN untuk mengambil insurans dan takaful oleh ibu bapa hari kini amat dipuji bagi memastikan masa depan anak-anak cerah dan terjamin. – Gambar hiasan

KELUARGA saya baru sahaja mendapat duit simpanan daripada sebuah pengendali insurans takaful pendidikan anak-anak saya yang berusia 12 dan 13 tahun sebanyak RM20,000 dan suami saya juga baru mendapat pampasan daripada sebuah takaful atas kecederaan yang dialaminya kerana kemalangan jalan raya sejumlah RM150,000. Persoalan saya, adakah duit insurans ini juga perlu dizakatkan? Mohon penjelasan.

Jawapan:

Terima kasih kerana mengajukan persoalan yang baik ini. Mudah-mudahan, puan dan keluarga puan sentiasa diberikan kesabaran dan diberkati Allah SWT hendaknya, Amin. Baiklah, saya akan menegaskan beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Pertama, mungkin ramai yang terkeliru dengan status wang yang disimpan di dalam mana-mana institusi takaful atau insurans. Sebelum itu, sila fahami bahawa, takaful adalah insurans yang Islami dan ia tertakluk kepada akta takaful serta ia berbeza dengan insurans. Ini kerana insurans dijalankan secara konvensional yang melibatkan kontrak yang tidak syarie serta adanya tiga unsur yang tidak halal, iaitu gharar (ketidakpastian), maisir (judi) dan riba.

Oleh itu, demi memudahkan perbincangan, saya mengandaikan bahawa puan hanya mencarum di dalam takaful sahaja.

Hakikatnya, takaful adalah wang yang berbentuk simpanan kerana seseorang penyimpan itu masih mempunyai hak milik sempurna ke atas wang berkenaan. Misalnya, sungguhpun puan menandatangani kontrak polisi takaful berkenaan untuk tempoh 10 tahun namun dalam tempoh masa itu puan masih boleh memohon pengeluaran tunai daripada pihak takaful berkenaan.

Maka, dalam hal ini puan hendaklah menyandarkan wang di dalam takaful sebagai wang simpanan dan dikeluarkan zakat sebagaimana puan mengira zakat simpanan yang lain. Puan campurkan jumlah simpanan anak-anak puan di dalam takaful yang sempurna milik itu dan dicampurkan dengan simpanan-simpanan lain anak-anak puan yang ada di bank atau di mana-mana sahaja dan jika ia menyamai atau melebihi paras nisab, maka wajiblah dizakatkan ke atasnya 2.5 peratus.

Adakah jumlah simpanan takaful itu perlu diambil pada hujung tahun? Tidak, kerana jumlah itu tidak bersifat genap setahun disimpan, maka sila ambil jumlah permulaan puan mencarum dalam takaful berkenaan.

Berhati-hati keluarkan fatwa

PARA ulama salaf kita sangat takut dan berhati-hati di dalam mengeluarkan sebarang fatwa. Kadang-kadang mereka tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat awam.

Mereka sangat menghormati orang yang berkata, “Aku tidak tahu” terhadap apa yang mereka selalu memberanikan diri dalam memberikan fatwa tanpa mempertimbangkan kesalahannya. Hal itu kerana ulama salaf sangat menghormati dan mengagungkan masalah fatwa. Mereka sedar banyak orang yang akan mengikuti mereka jika sesuatu fatwa dikeluarkan.

Orang yang paling takut memberi fatwa adalah para sahabat. Kebanyakan daripada mereka tidak mahu menjawab suatu pertanyaan yang diajukan masyarakat sebelum meminta pendapat sahabat yang lain. Pada hal mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT kecerdasan, kesucian, pertolongan dan kebenaran.

Rasulullah SAW sendiri kadang-kadang ditanya tetapi tidak mahu menjawab sebelum Baginda bertanya kepada Jibril AS.

Demikian juga al-Khulafa ar-Rasyidin, pada hal mereka adalah orang-orang yang diberi ilmu yang luas oleh Allah SWT. Jika mereka mendapatkan kesulitan dalam suatu pertanyaan, mereka mengumpulkan para sahabat, orang-orang yang berilmu dan mereka bermusyawarah serta meminta pendapat mereka. Dari sinilah timbul fatwa Jumhur Ulama (ijtimak) pada generasi pertama.

Utbah bin Muslim berkata, “34 bulan lamanya aku bersahabat dengan Abdullah Ibnu Umar, kebanyakan pertanyaan yang diajukan kepadanya ia selalu menjawab, “Aku tidak tahu.”

Atha bin Saib memberikan kesaksian, “Aku dapati beberapa kaum jika salah seorang daripada mereka ditanya tentang suatu permasalahan agama, maka ia menjawab dengan gementar (kerana takut terkeliru) – Rujuk Kitab al-Ahkam

Umar al-Khattab RA pernah berucap, “Orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka.” – Rujuk Kitab al-Talkhis

Jika kita membicarakan tentang para ulama tabiin, kita akan menjumpai yang paling alim di antara mereka adalah Said bin al-Musayyib RA namun jarang sekali beliau menyampaikan fatwa kecuali disertai doa, “Ya Allah, selamatkan aku dan selamatkanlah ucapan daripadaku.”

Qasim bin Muhammad, salah seorang daripada tujuh ahli fikah di Madinah pernah ditanya tentang suatu masalah. Ia menjawab, “Aku kurang faham” Maka orang itu bertanya kembali, “Sesungguhnya aku datang kepadamu kerana aku tidak tahu orang alim selain dirimu.”

Maka Qasim berkata kepadanya, “Janganlah kamu melihat panjangnya janggutku dan banyaknya orang yang ada di sekitarku. Demi Allah aku kurang tahu permasalahan itu.”

Bersuara seorang tua dari Quraisy yang duduk di sampingnya, “Wahai putera saudaraku, jawablah pertanyaan itu, demi Allah di majlis ini tidak ada orang yang lebih pandai daripadamu.” Lantas jawab al-Qasim, “Demi Allah, aku lebih senang dipotong lidahku daripada aku harus mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui.”

Menurut Ibnu Qayyim, memperkatakan tentang halal dan haram tanpa ilmu yang mencukupi dan tanpa dalil merupakan dosa besar seperti firman Allah bermaksud: Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidah kamu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk kamu mengada-adakan pembohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang ada-adakan pembohongan terhadap Allah tidaklah akan beroleh kejayaan. (an-Nahl: 116)

Kedudukan fatwa dalam Islam amat penting, justeru itu para ulama yang ingin berijtihad dan memberi fatwa hendaklah mengikuti imam-imam mujtahid seperti Syafie, Maliki, Hanbali, Hanafi dan lain-lain.

Syeikh Yusuf Qaradawi merumuskan sebagai berikut: “Tidak harus memberi fatwa bagi mereka yang tidak mahir dalam ilmu usul fiqh, tentang qias dan illatnya dan bila qias boleh digunakan. Begitu juga tidak harus memberi fatwa mereka yang tidak mengkaji pendapat-pendapat ulama kitab-kitab mereka, dalil-dalil yang digunakan serta masalah-masalah terhadap persepakatan dan perbezaan pandangan mereka.” (rujuk Dr. Yusuf al-Qaradawi, al-Fatwa)

Tanggungjawab guru era globalisasi

DR AMINUDIN MANSOR

Seorang guru adalah pendidik, pembimbing dan pengajar di dalam kelas. Sekali gus, guru juga bertugas membabitkan murid dan pelajar di sesebuah sekolah. Guru juga bertanggungjawab terhadap masalah disiplin, kedatangan, kelakuan dan budi pekerti pelajar. Jelasnya, guru adalah orang terpenting di setiap sekolah.

Guru pendidik yang mendidik akal budi murid dan pelajarnya adalah pendidik yang memahami tugasnya sebagai guru. Mendidik akal budi menjurus kepada kecemerlangan ilmu pengetahuan dan kecemerlangan akhlak serta budi pekerti pelajar itu sendiri.

16 Mei  adalah hari mengingati jasa dan pengorbanan guru.

Kualiti yang kita harapkan daripada guru-guru ini pastinya tidak terhad kepada kualiti akademik semata-mata. Guru yang berkualiti harus bijak mengadunkan ilmu dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan dan jelas kepada pelajarnya. Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) seperti internet, gambar berkesan dan penyampaian menarik akan menjadikan seseorang guru itu diminati dan disanjung tinggi.

Pengajaran adalah apa yang disampaikan oleh guru, manakala pembelajaran apa yang diterima oleh murid dan pelajarnya. Jika pengajaran tidak berkesan, murid atau pelajar tidak akan menerima pembelajaran yang baik dan berkesan. Kini, segulung ijazah, atau diploma yang dimiliki oleh guru mesti dilengkapkan dengan ilmu pendidikan dan pengalaman mengajar yang meluas.

Ilmu yang diperoleh itu perlu diberikan tambah nilai dari semasa ke semasa. Kaedah P&P yang dipelajarinya hari ini mungkin sudah tidak relevan lagi dua atau tiga tahun akan datang. Oleh itu, melalui pembacaan, kursus dan juga perbincangan antara guru akan dapat meningkatkan P&P di sesebuah sekolah.

Bagaimanapun tugas dan  peranan utama guru untuk mendidik anak bangsa yang berilmu pengetahuan, berbudi pekerti, bersemangat waja serta mampu bersaing harus dikekalkan sampai bila-bila. Perubahan masa hanya menukarkan kaedah pelaksanaannya, tetapi tidak kepada peranan hakiki guru.

Guru berkualiti juga harus bijak menangani konflik dan tekanan sepanjang kerjayanya serta dalam  masa sama memenuhi sedaya mungkin harapan masyarakat yang mahukan mereka menghasilkan generasi boleh diharap meneruskan kecemerlangan negara. Guru juga mesti mampu membimbing murid dan pelajar ke arah kecemerlangan akal dan budi.

Sebagai guru berkualiti, mereka juga seharusnya tidak tunduk dengan desakan dan tekanan serta keghairahan masyarakat kini yang begitu tergoda dengan pencapaian akademik, sedangkan nilai-nilai murni anak-anak ini semakin hari semakin nipis.

Keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan akhlak mestilah ditumpukan dalam P&P di dalam kelas dan sekolah.

Konflik keyakinan masyarakat terhadap mutu guru dan sistem persekolahan juga memerlukan guru berkualiti untuk menanganinya secara bijak. Bagaimanapun, guru tidak seharusnya dibiarkan bersendirian dalam memikul tanggungjawab berat ini.

Pembentukan sesebuah generasi dalam sesebuah negara adalah tanggungjawab individu itu sendiri dan juga masyarakat secara keseluruhan. Pada masa kini, ahli masyarakat seakan membiarkan guru sahaja atasi permasalahan ini.

Sebagai ahli masyarakat, iaitu ibu bapa kepada murid dan pelajar, kita harus memberi sokongan padu kepada guru dari segi kebendaan, ganjaran terhadap guru perlu dinilai dari semasa ke semasa supaya setimpal dengan peranan dan tugas mereka. Dari segi bukan kebendaan pula, menghargai jasa dan pengorbanan guru adalah sumbangan yang perlu diberikan oleh semua orang.

Kita mempunyai ramai guru yang bukan sahaja berkualiti intelek dan ilmunya, tetapi juga berkualiti daripada segi rohaninya. Guru yang sudah lama mengajar mestilah mempunyai pengalaman luas yang seharusnya dipelajari dan diteladani oleh guru-guru baru. Sebab itu, guru akan berusaha memastikan anak muridnya berjaya dengan cemerlang di dalam pelajaran. Contoh dan teladan daripada guru berkaitan akhlak dan rohani akan menjadi ikutan murid dan pelajarnya.

Nama pun “cikgu”, mereka tidak akan puas jika anak muridnya tidak memahami apa yang diajar. Panggilan keramat ini amat sesuai dipadankan dengan tugasnya yang mencabar. Guru adalah arkitek bangsa yang berjasa. Panggilan ini akan kekal sepanjang hayat, mati pun masih dipanggil “cikgu”.

Jika ditinjau, apabila ada waktu terluang, seorang guru, tanpa mengira duit akan mengadakan kelas tambahan. Kegiatan kokurikulum sebenarnya banyak mengambil masa dan wang ringgit, sebab sudah menjadi tanggungjawab, hal ini jarang dirungutkan oleh guru. Bagai lilin yang menyala, dan kemudian membakar dirinya, guru tetap bertanggungjawab memberikan pendidikan yang terbaik bagi mewujudkan masyarakat berilmu.

Selamat Hari Guru untuk semua pendidik anak bangsa!.

Bahasa tertua di dunia Islam

SALAH satu bahasa daripada rumpun Semetik yang digunakan oleh orang yang mendiami Semenanjung Tanah Arab di bahagian barat daya Asia ialah bahasa Arab. Bahasa itu digunakan oleh kira-kira 200 juta bangsa Arab.

Dari segi sejarah, bahasa Arab berasal dari keluarga Afro-Asia yang telah digunakan di wilayah Sahara sejak abad ke-8 sebelum Masihi (sekitar 8000 SM). Kini, bahasa Arab mengalami perkembangan pesat. Bukan hanya kosa katanya yang banyak dipengaruhi kata asing tetapi juga struktur dan gaya bahasanya.

Dahulu, ketika gerakan penterjemahan bermula, bahasa Yunani merupakan bahasa asing yang banyak mempengaruhi bahasa Arab. Istilah Yunani yang banyak diserapkan ke dalam bahasa Arab, seperti falsafah (falsafah), kataghuriyah (kategori), utulujiyyah (teologi) dan iqlim (iklim).

Antara bahasa klasik daripada keluarga Afro-Asia yang lain, keaslian bahasa Arab tetap terpelihara, terutama kerana bahasa ini menjadi bahasa agama yang diabadikan dalam al-Quran. Oleh itu, al-Quran merupakan pelindung dan pemelihara bahasa Arab.

1Struktur Huruf Arab memiliki sistem bunyi yang berbeza daripada bahasa Eropah. Bahasa berasaskan Latin memiliki lima vokal, iaitu a, e, i, o dan u, sedangkan bahasa Arab memiliki tiga vokal, iaitu aa, ii dan uu. Huruf Arab memiliki empat harakat (baris penandaan bunyi): fathah, kasrah, dammah dan jazm atau sukun.

Salah satu ciri utama struktur bahasa Arab klasik adalah mendahulukan kata kerja daripada kata nama pada setiap ayat. Hal ini berbeza daripada struktur yang digunakan dalam kebanyakan bahasa moden yang mendahulukan kata nama daripada kata kerja. Bahasa Arab ditulis dari kanan ke kiri, manakala bahasa Latin dari kiri ke kanan.

2Piawaian bahasa Arab klasik Al-Quran menjadi standard bahasa Arab klasik. Struktur, tatabahasa dan ungkapan dalam al-Quran dianggap sebagai contoh dan sumber terbaik untuk mempelajari bahasa Arab klasik. Malah sejak abad ke-2 Hijrah, ahli bahasa selalu menggunakan al-Quran sebagai model dalam penulisan bahasa Arab.

Al-Quran juga menjadi bahan rujukan paling asli dalam menguji kesahihan bahasa Arab. Kini, bahasa Arab klasik hanya terdapat dalam penulisan ilmiah termasuk karya keagamaan, sedangkan untuk komunikasi sehari-hari sebahagian besar warga Arab hanya menggunakan bahasa amiyah (popular).

3Karya nahu Dalam bidang nahu (tatabahasa), karya Imam Sibawaih berjudul Al-Kitab dan karya al- Khalil bin Ahmad al-Farahidi berjudul Awamil dianggap sebagai karya agung. Buku al-Alfiyyah (Seribu Bait) karangan Ibnu Malik merupakan buku tatabahasa yang ditulis dalam bentuk bait syair. Buku ini dianggap sebagai buku nahu paling popular. Ia menerima ulasan daripada puluhan ahli bahasa dan mendorong ciptaan ratusan buku penjelasan (syarh) tentangnya.

Di beberapa pondok pengajian di Malaysia, buku ini dijadikan rujukan baku untuk mata pelajaran nahu. Salah satu manuskrip pelajaran bahasa Arab dalam bidang nahu ialah Awamil. Naskhah ini ditulis dalam huruf Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa.

4Lingua franca Semasa kejayaan Islam, bahasa Arab menjadi bahasa lingua franca, (bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi antara orang yang berlainan bahasa) bukan hanya bagi orang Arab, tetapi juga bukan Arab yang tinggal di seluruh wilayah Islam.

Di samping itu, bahasa Arab juga digunakan oleh para ilmuwan dan ulama Islam berketurunan bukan Arab untuk menulis karya agung mereka, antara lain Ibnu Sina (Iran), al-Farabi (Turki), al-Dahlawi (India) dan al-Nawawi al-Batani (Indonesia).

Sungguhpun kini bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa yang digunakan secara meluas di luar masyarakat Arab, badan keislaman seperti madrasah dan pondok pengajian masih menghidupkan bahasa ini secara aktif.

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa tertua di dunia. Bahasa itu sehingga kini diajarkan di pondok pengajian di Malaysia, misalnya nahu (tatabahasa Arab) dan morfologi (sistem bentuk khat Arab).

5Kajian bahasa dan ilmiahPada abad ke-18, bahasa Arab merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus para ilmuwan Arab. Pelbagai kumpulan kajian bahasa dan kajian ilmiah diwujudkan. Hal itu bertujuan untuk menghidupkan kembali bahasa Arab Klasik (fushah) yang penggunaannya berkurangan di kalangan bangsa Arab sendiri. Di samping itu, kumpulan kajian itu didirikan untuk mengatasi pengaruh asing kerana penterjemahan karya asing kembali dilakukan oleh orang Arab.

6Pengaruh bahasa asing Dalam zaman moden, banyak istilah asing diserapkan ke dalam bahasa Arab. Walaupun terdapat padanan dalam bahasa Arab, istilah asing lebih sering digunakan, misalnya tilfiziyun (TV), radiyu (radio), tilifun (telefon), barlimen (parlimen ) dan kombyuter (komputer). Selain itu, bentuk konjugasi yang menjadi ciri bahasa Arab juga diterapkan dalam istilah asing yang diserap ke dalam bahasa Arab, seperti talfaza, mutalfaz dan tilafaz (semuanya berkaitan dengan TV).

Pengaruh bahasa asing ke atas bahasa Arab moden tidak terbatas pada istilah tetapi juga pada ciri utama bahasa Arab. Struktur kata kerja dan kata nama pada subjek-predikat diterbalikkan, misalnya zara kalintun al-Quds (Clinton mengunjungi Baitulmaqdis) menjadi kalintun zara al-Quds. Surat khabar merupakan medium komunikasi paling utama dalam mempromosikan perubahan struktur bahasa Arab. Malah, surat khabar menjadi salah satu media massa yang memperkayakan unsur serapan bahasa asing ke dalam bahasa Arab.

7Karya sasteraPerhatian para ilmuwan Arab Muslim klasik terhadap bahasa Arab sangat tinggi. Hal ini, misalnya, diperlihatkan dalam pelbagai hasil karya, antara lain ialah novel Hayy ibn Yaqzan, Alf Lailah wa Lailah dan Kalilah wa Dimnah. Tiga karya ini merupakan novel klasik berbahasa Arab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropah.

8Faktor perkembanganKosa kata bahasa Arab semakin berkembang. Ada beberapa faktor penyebabnya, iaitu kemasukan sejumlah besar kosa kata bahasa lain ke dalam bahasa Arab, pengambilan kosa kata dialek Quraisy dan suku lain oleh para penyusun kamus Arab dan penulisan pelbagai kosa kata yang jarang digunakan dalam kamus Arab. Kebanyakan kata sinonim yang disebut dalam kamus Arab pada hakikatnya hanya digunakan dalam pengertian metafora dan banyak nama benda menggunakan kata sifat. Berkaitan dengan kamus, ahli bahasa klasik telah mewariskan banyak karya, antara lain Lisan al-‘Arabi yang dikarang oleh Ibnu al-Manzur (m.d 1369).

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,198 other followers