UKE: Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (al-Isra’: 36).

Dalam membahas ayat ini, Imam al-Syinqithi berkata: “Allah melarang dalam ayat yang mulia ini agar manusia tidak mengikuti apa yang dia tidak mempunyai pengetahuan di dalamnya. Termasuk dalam hal ini adalah perkataan orang yang berkata: ‘Saya telah melihat’, padahal dia belum melihatnya.

‘Saya telah mendengar’, padahal dia belum mendengarnya. ‘Aku tahu’, padahal dia tidak mengetahuinya. Demikian pula orang yang berkata tanpa ilmu dan orang yang mengerjakan amalan tanpa ilmu, tercakup pula dalam ayat ini.” (Adhwa’ul Bayan, 3/145).

Jelas bahawa berbohong adalah berdosa jika dikerjakan. Namun ada pada beberapa tempat berbohong ini dibolehkan dalam keadaan tertentu seperti riwayat Imam Muslim:“Dan aku (Ummu Kultsum) tidak mendengar bahawa beliau memberikan rukhsah (keringanan) daripada dusta yang dikatakan oleh manusia kecuali dalam perang, mendamaikan antara manusia, pembicaraan seorang suami kepada isterinya dan pembicaraan isteri kepada suaminya.”

Maka anda nilaikan sendiri tujuan anda berbohong berada dalam kategori mana.